ทอง 18k gold

หากจะพูดถึงคำว่าทองคำ หรือทองรูปพรรณ สำหรับในประเทศไทยแล้วคงจะคุ้นชินกับคำว่า ทองแท่งแบบ 99.99 เปอร์เซ็นต์ หรือทองคำแท่งแบบ 100 เปอร์เซนต์ หรือที่เรียกกันว่าทองแท้ แต่หนึ่งในตระกูลของทองนั้นที่นิยมกันในประเทศไทยนั้น ก็มีทองอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเช่นกันนั่นคือทองที่มีส่วนผสมของทองแดงหรืออัลลอยด์ผสมลงไปในเนื้อทองด้วย หรือที่นิยมเรียกกันว่าทอง 18k นั่นเอง

โดยทอง 18k gold นั้นเป็นทองที่นิยมใช้กันอย่างมากในกลุ่มงานประเภทจิวเวลรี่ และนิยมนำมาใช้ทำเป็นสร้อยคอ แหวน และเครื่องประดับต่าง ๆ เนื่องจากมีความแข็งแรงเงางาม และไม่บุบ หรือบิดตัวได้ง่ายเหมือนกับทองคำประเภทอื่น ส่วนผสมของทอง 18k gold นั้นจะมีเนื้อทองคำปนอยู่ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์และมีส่วนผสมจากโลหะอื่นประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ จึงทำให้เนื้อทองเป็นสีเหลือง ได้รับความนิยมกันอย่างมากในอเมริกา, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี

โดยทอง 18k gold นั้นสามารถแบ่งตามรูปแบบได้ ดังต่อไปนี้

 • ทอง 18 K Yellow Gold

เป็นทองเคที่มีสีเหลือง มีส่วนประกอบของทอง 75% เงิน 16% และทองแดง 9%

 • ทอง 18 K Pink Yellow Gold

เป็นทองเคที่มีสีเหลืองอมชมพู มีส่วนประกอบของทอง 75% เงิน 12.5% และทองแดง 12.5

 • ทอง 18 K Rose Pink or Rose Gold

เป็นทองเคที่มีสีกุหลาบ  มีส่วนประกอบของทอง 75% เงิน 9% และทองแดง9%

 • ทอง 18 K Red Gold

เป็นทองเคที่มีสีเหลืองอมแดง (สีนาก)  มีส่วนประกอบของทอง75% เงิน 4.5% และทองแดง 20.5%

 • ทอง 18 K White Gold

เป็นทองเคที่มีสีขาว  มีส่วนประกอบของทอง75% เงิน 5% และทองแดง 20%

สำหรับใครที่สนใจเครื่องประดับงานพลอยทั้งหลาย ร้านเราอาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่มีสินค้าที่ท่านต้องการ สามารถเข้ามาดูสินค้าก่อนได้ที่ www.thailandgold100.com

Comments Off on ทอง 18k gold

.

.

Comments Off on .

การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อการแข่งขัน

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อมูลค่าการส่งออกรวมมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นภาคที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในภาพรวม และรายสาขาที่มีศักยภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของกระแสโลก ซึ่งประกอบด้วยการสร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงปรับศักยภาพหลักของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการในระดับโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นสาขาที่มีศักยภาพและมีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากในด้านสังคมและเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์และเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานสูงมีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจในการสร้างรายได้จากการส่งออก ทำให้เกิดการกระจายรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับแนวทางการกำหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อการแข่งขัน โดยการกำหนดนโยบายในแต่ละด้านตามองค์ประกอบการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อการแข่งขันดังนี้

1.ด้านประสิทธิภาพการผลิต โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอตลอดห่วงโซ่มูลค่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ การส่งเสริมและพัฒนาการใช้วัตถุดิบในประเทศและการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.ด้านคุณภาพสินค้า โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์และการสร้างตราสินค้าสัญชาติไทย

3.ด้านสารสนเทศการตลาด โดยการตลาดเชิงรุกและการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล การจัดให้มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางรับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

4.ด้านแรงงาน โดยการยกระดับทุนมนุษย์เชิงบูรณาการการพัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

5.ด้านนโยบายระหว่างประเทศและกฎหมาย โดยการพัฒนานโยบายระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

6.ด้านความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์และการแข่งขันในเวทีสากล การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรี และการสร้างโอกาสจากความร่วมมือในประชาคมเศรษฐกิจอีกด้วย

เพื่อให้อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเจริญก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมในด้านต่างๆที่กล่าวมา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการใช้วัตถุดิบในประเทศ เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบด้วยการส่งเสริมการปลูกฝ้าย หม่อนไหม เพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศอีกด้วย

Comments Off on การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อการแข่งขัน

การปรับปรุงและการพัฒนาภาคการขนส่งในอนาคต

การปรับปรุงและการพัฒนาภาคการขนส่งในอนาคต

การคมนาคมและการขนส่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลก และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านพื้นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยได้มี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบก ราง น้ำ อากาศ และโครงข่ายระบบขนส่งของประเทศ ครอบคลุมทั่วประเทศและได้มาตรฐาน

การรวมตัวเป็นประชาเศรษฐกิจอาเซียนจะทำให้ เกิดขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศในภูมิภาคปริมาณการขนส่งสินค้า และการเดินทางในภูมิภาคจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อรองรับเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อ การเดินทางและการขนส่งของภูมิภาคจึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของประตูการค้าและ การเชื่อมต่อโครงข่ายการขนส่ง การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทย

การปรับปรุงและการพัฒนาภาคการขนส่งในอนาคต

 1. การจราจรแออัด การเจริญเติบโต และการขยายตัวของเมืองแบบกระจุกตัวอยู่บริเวณ ศูนย์กลางเมือง ส่งผลให้มีความต้องการเดินทางบนถนนในช่วงเวลาเร่งด่วนจำนวนมาก ประกอบกับ การบริหารจัดการจราจรยังไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้การจราจรเกิดการติดขัด ส่งผลต่อบรรยากาศในการเข้ามา ลงทุน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า และบริการ จึงควรคำนึงถึงความต้องการเดินทางในลักษณะต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงและเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพิ่มขึ้น และนำมาตรการจัดการความต้องการเดินทาง มาใช้เพื่อลดความแออัด ของสภาพการจราจรบนถนน
 2. ความปลอดภัย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกว่าร้อยละ 99 เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งทางถนน รองลงมาเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น กับการขนส่งทางรถไฟ โดยร้อยละ 80 มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของคน และส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ มูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น คิดเป็นร้อยละ 8 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปไม่ควรเกินร้อยละ 1
 3. ความคล่องตัวและความสามารถในการเข้าถึง การพัฒนาและปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานต้องมีความสอดคล้องและพอเพียงกับความต้องการเดินทาง เพื่อรักษาระดับการให้บริการ และบรรเทาความคับคั่งของการจราจร ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาคอขวดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งแก้ไขปัญหา ขาดโครงข่ายเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงระบบขนส่ง
 4. การใช้พลังงานในภาคการขนส่ง ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง จากต่างประเทศ ในขณะที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีความผันผวน และมีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งมีข้อจำกัด ด้านปริมาณการผลิตของประเทศผู้ผลิตน้ำมันชั้นนำของโลก ทั้งนี้การใช้พลังงานในภาคการขนส่งมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูง แบ่งเป็นการใช้พลังงานในการขนส่งทางบก การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางน้ำ ดังนั้น ภาคการขนส่งต้องจะคำนึงเรื่องการประหยัดพลังงาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือกที่มี ความหลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 5. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการขนส่งและจราจร ได้แก่ปัญหาการเกิดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ปัญหามลพิษทางเสียง และอากาศของยานพาหนะจากการขนส่งและจราจร ปริมาณควันดำจากยานพาหนะ ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมาสู่การขนส่ง ทางน้ำและทางราง รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน จะสามารถช่วยลดมลพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการขนส่ง และจราจรได้
 6. ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อม รองรับการเปิดเสรีการค้าและบริการ ไม่เพียงแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก การเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง แต่ต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสาขาขนส่งเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน สร้างกลไกการกำกับดูแลที่เข้มแข็ง ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยสามารถออกไปแข่งขันในตลาดสากลได้
Comments Off on การปรับปรุงและการพัฒนาภาคการขนส่งในอนาคต

การปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม

confident-young-female-project-managerการที่คนเราจะมีบุคลิกภาพดีนั้น มิใช่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพียงภายนอกด้วยการแต่งกายหรือพฤติกรรมที่แสดงออกเท่านั้น หากจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลิกภาพภายในเสียก่อนเป็นเบื้องต้น จึงจะทำให้การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกประสบความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การนั่ง การพูดจา หรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายในท่วงท่าใดๆ ดูแล้วก็สง่าและสวยงามไปหมด แต่บุคลิกภาพไม่ใช่แค่เรื่องของความสง่าผ่าเผยที่คนเรามองกันจากภายนอกเท่านั้น มันยังสำคัญต่อสุขภาพของเราด้วย ทั้งช่วยในเรื่องการไหลเวียนของเลือด หายใจได้สะดวก รวมทั้งยังช่วยเรื่องอาการปวดเมื่อยของร่างกายด้วย สิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพคือความเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี ต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์และจิตใจที่ดี จึงต้องอาศัยสุขภาพที่ดี ดังนั้นบุคคลทุกคนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้

แท้จริงแล้วบุคลิกภาพเป็นธรรมชาติของอุปนิสัยและพฤติกรรมการแสดงออกของคนเราแต่ละคนที่แตกต่างกัน การพัฒนาบุคลิกภาพจึงไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมแต่ต้องพัฒนาจากภายใน เมื่อเราก้าวเข้าสู่สังคมการทำงาน มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือความคาดหวัง บุคลิกภาพที่สังคมคาดหวังจาก อาชีพ ตำแหน่ง บทบาท ในหนึ่งวันเราอาจจะเป็นทั้งหัวหน้า ลูกน้อง หรือคู่ค้าทางธุรกิจ เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับบุคลิกของตัวเองต่อสถานการณ์และบทบาทต่างๆให้ได้อย่างเหมาะสม การมีบุคลิกภาพที่ดีไม่ใช่การปรับเพื่อที่จะสูญเสียความเป็นตัวเอง แต่เป็นการปรับเพื่อแสดงตัวตนให้ได้อย่างเหมาะสม สร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจและความประทับใจ

การพัฒนาการของบุคลิกภาพเป็นผลซึ่งเกิดจากการเรียนและการฝึกหัดในทุกๆด้าน ถ้าเราศึกษาบุคลิกภาพชั้นนำของโลกจะเห็นได้ว่าอำนาจดึงดูดของบุคลิกภาพของคนเหล่านี้ ประกอบขึ้นด้วยพฤติกรรมต่างๆที่คนเหล่านี้ค่อยๆฝึกทำไปจนเป็นนิสัย นอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่าในระยะต้นๆของชีวิตของบุคคลเหล่านี้ เขาได้ดัดแปลง แต่ง ปรุง แบบสวนกับปฏิกิริยาต่างๆอยู่เสมอ แบบอันไหนที่ไม่เหมาะและไม่นำความสำเร็จมาให้ คนเหล่านี้ก็ทิ้งเสีย และแต่ง ปรุงอันใหม่ๆขึ้นมาเสมอ บุคลิกภาพของดาราภาพยนตร์คนสำคัญต่างๆก็ไม่คงที่ ต้องเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของมหาชนอยู่เสมอ

Comments Off on การปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม

WP Login